Có 2 kết quả:

后设资料 hòu shè zī liào後設資料 hòu shè zī liào

1/2

Từ điển Trung-Anh

metadata (Tw)

Từ điển Trung-Anh

metadata (Tw)