Có 1 kết quả:

湖北 hú běi

1/1

hú běi [hú běi]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng