Có 2 kết quả:

胡茬 hú chá鬍茬 hú chá

1/2

hú chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beard stubble

hú chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beard stubble