Có 1 kết quả:

湖光山色 hú guāng shān sè

1/1

hú guāng shān sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scenic lakes and mountain (idiom); beautiful lake and mountain landscape