Có 1 kết quả:

虎毒不食子 hǔ dú bù shí zǐ ㄏㄨˇ ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a tiger, though cruel, will not devour its cubs (idiom)
(2) even wild beasts look after their young