Có 2 kết quả:

虎头蜂 hǔ tóu fēng ㄏㄨˇ ㄊㄡˊ ㄈㄥ虎頭蜂 hǔ tóu fēng ㄏㄨˇ ㄊㄡˊ ㄈㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

hornet

Từ điển Trung-Anh

hornet