Có 2 kết quả:

虎头牌 hǔ tóu pái ㄏㄨˇ ㄊㄡˊ ㄆㄞˊ虎頭牌 hǔ tóu pái ㄏㄨˇ ㄊㄡˊ ㄆㄞˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

The Tiger tablet, Yuan dynasty play by Li Zhifu 李直夫[Li3 Zhi2 fu1]

Từ điển Trung-Anh

The Tiger tablet, Yuan dynasty play by Li Zhifu 李直夫[Li3 Zhi2 fu1]