Có 2 kết quả:

虎咬猪 hǔ yǎo zhū虎咬豬 hǔ yǎo zhū

1/2

hǔ yǎo zhū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 刈包[gua4 bao1]

hǔ yǎo zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 刈包[gua4 bao1]