Có 1 kết quả:

瓠瓜 hù guā

1/1

hù guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bottle gourd