Có 2 kết quả:

花台 huā tái花臺 huā tái

1/2

huā tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flower bed
(2) flower terrace
(3) flower stand