Có 2 kết quả:

花无百日红 huā wú bǎi rì hóng花無百日紅 huā wú bǎi rì hóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) No flower can bloom for a hundred days.
(2) Good times do not last long. (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) No flower can bloom for a hundred days.
(2) Good times do not last long. (idiom)