Có 2 kết quả:

滑車 huá chē滑车 huá chē

1/2

huá chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pulley block

huá chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pulley block