Có 2 kết quả:

画笔 huà bǐ畫筆 huà bǐ

1/2

huà bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

painting brush