Có 2 kết quả:

画法几何 huà fǎ jǐ hé畫法幾何 huà fǎ jǐ hé

1/2

Từ điển Trung-Anh

descriptive geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)

Từ điển Trung-Anh

descriptive geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)