Có 2 kết quả:

画卷 huà juǎn ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩㄢˇ畫卷 huà juǎn ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

picture scroll

Từ điển Trung-Anh

picture scroll