Có 2 kết quả:

桦木科 huà mù kē樺木科 huà mù kē

1/2

huà mù kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Betulaceae (broadleaf tree family including birch and alder)

huà mù kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Betulaceae (broadleaf tree family including birch and alder)