Có 1 kết quả:

化石燃料 huà shí rán liào

1/1

huà shí rán liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fossil fuel