Có 2 kết quả:

化为泡影 huà wéi pào yǐng化為泡影 huà wéi pào yǐng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to come to nothing (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to come to nothing (idiom)