Có 2 kết quả:

化学方程式 huà xué fāng chéng shì化學方程式 huà xué fāng chéng shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

chemical equation

Từ điển Trung-Anh

chemical equation