Có 1 kết quả:

化油器 huà yóu qì

1/1

huà yóu qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

carburetor