Có 2 kết quả:

怀旧 huái jiù懷舊 huái jiù

1/2

huái jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fond remembrance of times past
(2) nostalgia