Có 2 kết quả:

环颈山鹧鸪 huán jǐng shān zhè gū環頸山鷓鴣 huán jǐng shān zhè gū

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) hill partridge (Arborophila torqueola)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) hill partridge (Arborophila torqueola)