Có 2 kết quả:

环境污染 huán jìng wū rǎn環境污染 huán jìng wū rǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

environmental pollution

Từ điển Trung-Anh

environmental pollution