Có 2 kết quả:

环境影响 huán jìng yǐng xiǎng環境影響 huán jìng yǐng xiǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

environmental impact

Từ điển Trung-Anh

environmental impact