Có 2 kết quả:

环戊烯 huán wù xī環戊烯 huán wù xī

1/2

huán wù xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cyclopentene C5H8 (ring of five carbon atoms)

huán wù xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cyclopentene C5H8 (ring of five carbon atoms)