Có 2 kết quả:

环秀山庄 huán xiù shān zhuāng ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄡˋ ㄕㄢ ㄓㄨㄤ環秀山莊 huán xiù shān zhuāng ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄡˋ ㄕㄢ ㄓㄨㄤ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Mountain Villa with Embracing Beauty in Suzhou, Jiangsu

Từ điển Trung-Anh

Mountain Villa with Embracing Beauty in Suzhou, Jiangsu