Có 2 kết quả:

还原真相 huán yuán zhēn xiàng ㄏㄨㄢˊ ㄩㄢˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ還原真相 huán yuán zhēn xiàng ㄏㄨㄢˊ ㄩㄢˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to set the record straight
(2) to clarify the facts

Từ điển Trung-Anh

(1) to set the record straight
(2) to clarify the facts