Có 2 kết quả:

还账 huán zhàng還賬 huán zhàng

1/2

huán zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to settle and account

huán zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to settle and account