Có 2 kết quả:

緩步 huǎn bù缓步 huǎn bù

1/2

huǎn bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to walk slowly
(2) to amble along
(3) gradually
(4) slowly