Có 2 kết quả:

换茬 huàn chá換茬 huàn chá

1/2

huàn chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotation of crops

huàn chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotation of crops