Có 2 kết quả:

换茬 huàn chá ㄏㄨㄢˋ ㄔㄚˊ換茬 huàn chá ㄏㄨㄢˋ ㄔㄚˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

rotation of crops

Từ điển Trung-Anh

rotation of crops