Có 2 kết quả:

换挡杆 huàn dǎng gǎn換擋桿 huàn dǎng gǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

gear lever

Từ điển Trung-Anh

gear lever