Có 1 kết quả:

幻景 huàn jǐng

1/1

huàn jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) illusion
(2) mirage