Có 2 kết quả:

患难见真情 huàn nàn jiàn zhēn qíng ㄏㄨㄢˋ ㄋㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄑㄧㄥˊ患難見真情 huàn nàn jiàn zhēn qíng ㄏㄨㄢˋ ㄋㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄑㄧㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

a friend in need is a friend indeed (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a friend in need is a friend indeed (idiom)