Có 2 kết quả:

换汤不换药 huàn tāng bù huàn yào換湯不換藥 huàn tāng bù huàn yào

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) different broth but the same old medicine (idiom); a change in name only
(2) a change in form but not in substance

Từ điển Trung-Anh

(1) different broth but the same old medicine (idiom); a change in name only
(2) a change in form but not in substance