Có 2 kết quả:

荒凉 huāng liáng荒涼 huāng liáng

1/2

huāng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

desolate