Có 2 kết quả:

蝗虫 huáng chóng蝗蟲 huáng chóng

1/2

huáng chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

locust

huáng chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

locust

Một số bài thơ có sử dụng