Có 2 kết quả:

蝗虫 huáng chóng ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨㄥˊ蝗蟲 huáng chóng ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

locust

Từ điển Trung-Anh

locust

Một số bài thơ có sử dụng