Có 2 kết quả:

皇帝不急急死太监 huáng dì bù jí jí sǐ tài jiàn皇帝不急急死太監 huáng dì bù jí jí sǐ tài jiàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the emperor is not worried, but his eunuchs are worried to death (idiom)
(2) fig. the observers are more anxious than the person involved

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the emperor is not worried, but his eunuchs are worried to death (idiom)
(2) fig. the observers are more anxious than the person involved