Có 1 kết quả:

皇帝菜 huáng dì cài

1/1

huáng dì cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 茼蒿[tong2 hao1]