Có 2 kết quả:

黃腹花蜜鳥 huáng fù huā mì niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄚ ㄇㄧˋ ㄋㄧㄠˇ黄腹花蜜鸟 huáng fù huā mì niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄚ ㄇㄧˋ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) olive-backed sunbird (Cinnyris jugularis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) olive-backed sunbird (Cinnyris jugularis)