Có 2 kết quả:

黃腹柳鶯 huáng fù liǔ yīng黄腹柳莺 huáng fù liǔ yīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tickell's leaf warbler (Phylloscopus affinis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tickell's leaf warbler (Phylloscopus affinis)