Có 2 kết quả:

黃冠啄木鳥 huáng guān zhuó mù niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ黄冠啄木鸟 huáng guān zhuó mù niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser yellownape (Picus chlorolophus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser yellownape (Picus chlorolophus)