Có 2 kết quả:

黃昏戀 huáng hūn liàn ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ黄昏恋 huáng hūn liàn ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) fig. romantic relationship between an elderly couple
(2) falling in love in the autumn of one's life

Từ điển Trung-Anh

(1) fig. romantic relationship between an elderly couple
(2) falling in love in the autumn of one's life