Có 2 kết quả:

黃頰麥雞 huáng jiá mài jī ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚˊ ㄇㄞˋ ㄐㄧ黄颊麦鸡 huáng jiá mài jī ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚˊ ㄇㄞˋ ㄐㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sociable lapwing (Vanellus gregarius)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sociable lapwing (Vanellus gregarius)