Có 2 kết quả:

黃金週 huáng jīn zhōu ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ黄金周 huáng jīn zhōu ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Golden Week, two 7-day national holiday periods

Từ điển Trung-Anh

Golden Week, two 7-day national holiday periods