Có 2 kết quả:

黃頸啄木鳥 huáng jǐng zhuó mù niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ黄颈啄木鸟 huáng jǐng zhuó mù niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Darjeeling woodpecker (Dendrocopos darjellensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Darjeeling woodpecker (Dendrocopos darjellensis)