Có 2 kết quả:

黃臉婆 huáng liǎn pó黄脸婆 huáng liǎn pó

1/2

Từ điển Trung-Anh

faded old woman

Từ điển Trung-Anh

faded old woman