Có 2 kết quả:

黃曲霉菌 huáng qū méi jūn黄曲霉菌 huáng qū méi jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Aspergillus flavus (fungus typically found on crops)

Từ điển Trung-Anh

Aspergillus flavus (fungus typically found on crops)