Có 2 kết quả:

皇权 huáng quán皇權 huáng quán

1/2

huáng quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

imperial power

huáng quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

imperial power