Có 2 kết quả:

黃色 huáng sè ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ黄色 huáng sè ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow (color)
(2) pornographic

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow (color)
(2) pornographic