Có 2 kết quả:

黃胸鵐 huáng xiōng wú黄胸鹀 huáng xiōng wú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-breasted bunting (Emberiza aureola)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-breasted bunting (Emberiza aureola)